Vedtægter for Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening 
Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening
Marie Morthorst Bang
Kirkevej 5
5792 Årslev 


Vedtægter for Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening


§ 1 Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening, forkortet ÅSG.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Årslev, Sdr. Nærå og omegn i Faaborg-Midtfyn kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af DGI og evt. DGF.


§ 2 Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning, samt den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§ 3 Medlemskreds.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse på det/de hold hvor man ønsker at deltage. Indmeldelse gælder for en sæson.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves ved sæsonstart.

Stk. 5. Bestyrelsen kan udnævne en person, der har været medlem i mange år eller ydet en særlig indsats for foreningen, til æresmedlem.


§ 4 Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel på mindst en af følgende måder:

Ved annoncering i den lokale dagspresse 

I husstandsomdelt sæsonprogram (omdeles i Årslev og Sdr. Nærå) 

Via foreningens hjemmeside. 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer på 15 år og derover samt en forældre/værge til børnemedlemmer under 15 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle stemmeberettigede er valgbare til alle poster i foreningen, dog skal kasserer og formand være myndige.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


Valg af stemmetællere og referent 

Valg af dirigent 

Formandens beretning 

Regnskabsaflæggelse 

Behandling af indkomne forslag 

Godkendelse af budget 

Valg af 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Eventuelt 


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. 

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelse for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6 Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der på ulige år vælges 3-4 og på lige år 2-3 medlemmer 

(første gang år 2005 vælges 5-7, 2-3 for et år og 3-4 for to år). Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 2. Hvert år vælges der 1 revisor for en toårig periode (første gang år 2005 vælges to, en for et år og en for to år). Revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til 

næste generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede, og ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.


§ 7 Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1/6 til 31/5.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer inden den kommende generalforsamling.


§ 8 Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 10 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver idræts- og ungdomsarbejdet i Årslev og Sdr. Nærå efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.


§ 11 Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 

den 18. april 2005.


Dirigentens underskrift. 

__________________________________

Hanne Arndt§ 1 stk. 3 ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 22. 

marts 2006


Dirigentens underskrift. 

__________________________________

Jørgen Limkilde


§ 4 stk. 2 ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 18. 

marts 2009


Dirigentens underskrift. 

__________________________________

Eva Gaarsdahl


§ 1 stk. 2 og § 4 stk. 2 ændret på foreningens ordinære 

generalforsamling den 27. oktober 2010


Dirigentens underskrift. 

__________________________________

Søren Holm


§ 7 stk. 4 ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 26. 

oktober 2011


Dirigentens underskrift. 

__________________________________

Søren Holm

Vi takker vore sponsorer

Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening

Kirkevej 5, 5792 Årslev